Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracji dostępności została przygotowany w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

Deklaracja dostępności

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” zobowiązuje się zapewnić dostępność strony placówki www.krakowiak.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zespołu dostępnej pod adresem: www.krakowiak.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2020

Data ostatniej kluczowej aktualizacji: 16.08.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
 • Dokumenty PDF opublikowane przed dniem 22 września 2020 mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników i tytułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie i podstronach www.krakowiak.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub uwagami co do jej funkcjonowania prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Antoni Mazur, e-mail: antoni.mazur@krakowiak.edu.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Procedura obsługi osób ze specjalnymi potrzebami  (uczniów, kadry pedagogicznej, administracyjnej, osób z otoczenia, np. rodziców, gości i innych) w Międzyszkolnym Ludowym Zespole Pieśni i Tańca „Krakowiak”

Plik do pobrania: Procedura dostępności

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062),

 

Wstęp

 1. Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” ma swoją siedzibę na terenie Szkoły Podstawowej Nr 149 w Krakowie, ul Bujaka 15.
 2. Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” zwany dalej Placówką lub Zespołem, zapewnia obsługę osób ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnościami) zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1696). Za osobę ze specjalnymi potrzebami uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale, lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
 3. Procedura określa sposób postępowania ogółu pracowników Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

 

Udogodnienia architektoniczne

 1. Placówka specjalizuje się m.in. w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji regionalnej, instrumentalnych, tanecznych i wokalnych. Zajęcia wokalne oraz instrumentalne  dla uczestników zajęć prowadzone są na parterze, zajęcia taneczne w auli – sali widowiskowej na  I piętrze. Zespół korzysta również z pomieszczeń przeznaczonych na sekretariat, pokój dyrektora, księgowość, pokój socjalny, toalety umiejscowionych na parterze oraz magazyn strojów na poziomie „O”.
 2. Administratorem budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 149,
 3. Obecnie budynek nie posiada windy na górną kondygnację, posiada dojazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym oraz jedną toaletę spełniającą kryteria dostępności. Trwają prace nad budową drugiego wejścia do szkoły, przystosowanego dla osób, uczniów ze specjalnymi potrzebami, które umożliwi również dostęp do magazynu strojów dla tych osób.  Do  pomieszczeń Zespołowych znajdujących się na parterze jest zapewniony dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, którym osoba ze specjalnymi potrzebami sygnalizuje swoją obecność i powiadamia pracownika dyżurującego w portierni.
 5. Osoba dyżurująca powiadamia pracownika Zespołu, który  udziela interesantowi pomocy w załatwieniu sprawy.
 6. Obsługa osób z problemami w poruszaniu się (w tym osób z niepełnosprawnościami) odbywa się na parterze budynku, w sekretariacie Zespołu ( pokój 4a ). Jest to pomieszczenie zapewniające swobodny dostęp.
 7. Osoba ze specjalnymi potrzebami, mająca potrzebę załatwienia sprawy w zakresie działalności Placówki, powinna co najmniej 3 dni wcześniej zgłosić taką potrzebę telefonicznie lub mailowo czy SMS z  określeniem  rodzaju sprawy.
 8. W uzgodnionym terminie, po przybyciu do placówki jest odprowadzana do sekretariatu Zespołu przy wsparciu pracownika placówki.
 9. Na terenie placówki obecnie zapewniono jedną dostosowaną toaletę spełniającą kryteria dostępności.

 

Etapy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, zawsze uzyskuje pomoc od pracowników Zespołu.

 1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy pracownik Zespołu, po odebraniu informacji mailowo lub telefonicznie SMS czy MMS, przeprowadza wstępną rozmowę z interesantem.
 2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w ust. 1, informuje pracownika Zespołu właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy (np. rodzic konsultujący się z nauczycielem) o konieczności obsłużenia osoby z niepełnosprawnością bez zbędnej zwłoki.
 3. Każdy pracownik Zespołu, obecnie dostępny jest zobowiązany udzielić osobie ze specjalnymi potrzebami pomocy w dotarciu do miejsca obsługi – Sekretariatu Zespołu.  Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie ma możliwości dotarcia do sekretariatu placówki, pracownik właściwy ze względu na charakter załatwianej sprawy realizuje ją w innym dogodnym dla interesanta miejscu na terenie placówki, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku.
 4. W przypadku uczestniczenia osoby z niepełnosprawnością ( zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową) w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w auli Zespołu na I piętrze będą zapewnione osoby, które pomogą przemieścić się jej do sali.

Postanowienia końcowe

 1. Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”, zgodnie z własnym sumieniem oraz mając na uwadze zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest okazać osobie  z niepełnosprawnością wszelką  możliwą pomoc.
 2. Informacje o placówce zostały umieszczone na stronie internetowej Zespołu.
 3. Placówka zapewnia  również dostęp dla osób z psami asystującymi.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

Plan zapewnienia dostępnosci w MLZPiT Krakowiak

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024

Plan działania MLZPiT Krakowiak na rzecz poprawy dostepności 2023-2024