O zajęciach

O zajęciach w zespole pieśni i tańca Krakowiak

Nasz Zespół dba o to, by praca w każdej grupie odbywała się w miłej i twórczej atmosferze. To co łączy wszystkie zajęcia, to wysoki poziom i przyjazny klimat. Ćwiczenia sprzyjają ponadto pogłębianiu intelektualnego i uczuciowego związku ze sztuką ludową. Uczą poszanowania wartości narodowych a także budzą postawy patriotyczne. Podczas spotkań zwracana jest uwaga na kulturę osobistą, umiejętność pracy w zespole, godne reprezentowanie regionu i kraju podczas występów.

REPREZENTACJA TURNIEJOWA

Zajęcia te przeznaczone są dla najbardziej utalentowanych uczestników, którzy reprezentują zespół na ogólnopolskich turniejach tanecznych. MLZPiT „Krakowiak” jako jedyny zespół dziecięco – młodzieżowy w Małopolsce  posiada rekomendację Polskiej Sekcji CIOFF do kształcenia w zakresie polskich tańców narodowych. Zespół od 2006 roku zajmuje czołowe lokaty na konkursach tańców polskich (m.in. Mistrzostwo Polski 2010).

TANIEC LUDOWY

Te zajęcia to nie tylko nauka tańca ludowego. Dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z całokształtem kultury ludowej poszczególnych regionów. Dowiadują się o zwyczajach, obrzędach i tradycjach. Sprzyja to pobudzaniu ich wyobraźni i wrażliwości na bogactwo, jakie kryje w sobie sztuka folklorystyczna.

ZAJĘCIA WOKALNE

Zajęcia obejmują pracę nad ciekawym repertuarem różnicowanym pod względem charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Praca oparta jest na  literaturze chóralnej kompozytorów polskich i obcych różnych epok z przewagą pieśni regionalnych ludowych.
Uczestnicy ćwiczą emisję głosu, dykcję, recytację, interpretację piosenki, ruch sceniczny oraz higienę głosu. Doskonalą także pamięć muzyczną i słuch.

ZAJĘCIA RYTMICZNE Z ELEMENTAMI TAŃCÓW LUDOWYCH I NARODOWYCH

Ten rodzaj zajęć skierowany jest do najmłodszych naszych uczestników. Dzieci uczą się podstawowych kroków i figur tańców narodowych oraz wybranych tańców ludowych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rytmiki (realizacja wartości rytmicznych poprzez ruch, rozpoznawanie metrum itd.). Ważnym punktem jest również umiejętność pracy w grupie i ćwiczenie ruchu scenicznego. Wszystko po to, aby zachęcić dzieci do kontynuacji nauki w zakresie śpiewu i tańca na wyższym poziomie. Wiele miejsca w tych zajęciach instruktorzy poświęcają również na zabawę co sprzyja miłej atmosferze i motywuje dzieci do uczestnictwa w próbach.

 

ZAJĘCIA INSTRUMENTALNE – KAPELA

W zajęciach uczestniczy młodzież w wieku od 15 – 21 lat. W programie obecny jest szeroki wachlarz repertuarowy. Młodzież kształci i rozwija swoje predyspozycje muzyczne poprzez naukę gry na takich instrumentach jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, akordeon. Młodzież poznaje muzykę suit polskich tańców ludowych z różnych regionów.

GRUPA PRZYGOTOWAWCZA

Zajęcia doskonalą poczucie rytmiki (taktowanie, koordynacja słuchowo-ruchowa, wysokość dźwięków, budowanie taktu w oznaczonym metrum i tempo w muzyce). Uczestnicy mają możliwość swobodnego wyrażania emocji podczas zapoznawania się  z poszczególnymi utworami muzycznymi. Członkowie grupy uczą się piosenek ludowych  i okolicznościowych (śpiew indywidualny i grupowy), a także prostych układów  tanecznych (m.in. krakowiak, polka, walczyk). Zapoznają się także z układami choreograficznymi do poszczególnych tańców. Zajęcia te sprzyjają ponad to podnoszeniu ogólnej sprawności fizycznej dzieci.

KLASYKA TAŃCA

Ten rodzaj zajęć pozwala uczestnikom zapoznać się z podstawą umożliwiającą pracę w innych technikach tanecznych. Ponadto doskonali się dyscyplinę i koordynację ruchową, uczy harmonii i kształtuje prawidłową postawę, wrażliwość, a także poczucie estetyki.