Koncert Jubileuszowy – Regulamin zasad bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, Uczestnicy koncertów jubileuszowych MLZPiT „Krakowiak”,
informujemy, iż podczas koncertów organizowanych 16.10.2021 r. i 30.10.2021 r. obowiązywać będzie Regulamin zgodny z procedurami bezpieczeństwa funkcjonującymi w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19. Udział w ww. wydarzeniach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin

§ 5. Zasady obowiązujące widzów Sali Teatralnej NCK
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa na widowni udostępnia się jednocześnie 75 % liczby miejsc, tj. dla 450 osób.
2. Widzowie na Sali Teatralnej są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, co nie dotyczy:
a) dziecka do ukończenia 5. roku życia;
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
i. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
ii. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
iii. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
3. Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia;
b) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
a) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
4. Funkcjonuje osobne wejście i wyście do foyer Sali Teatralnej: widzowie wchodzą wejściem od strony kasy, natomiast wychodzą wyjściem po przeciwnej stronie przy Białej Galerii.
5. Widzów przed wejściem do sali obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu 1,5 m podczas wchodzenia i wychodzenia z sali teatralnej.
6. Szatnia nie jest obowiązkowa do odwołania. Wydawane numerki oraz blat w szatni są przed i po każdym spektaklu dezynfekowane.
7. Obsługa widowni oraz obsługa szatni jest wyposażona w maseczki.
8. Bilety sprawdzane są bezdotykowo przy pomocy specjalnych skanerów.
9. Z toalet może korzystać jednocześnie liczba osób nie większa niż połowa kabin oraz pisuarów. W celu zapewnienia dystansu w toaletach znajdują się oznaczenia z których kabin, pisuarów oraz kranów można korzystać.
10. Podczas spektaklu jest wydzielone pomieszczenie za recepcją (B110) na izolatorium dla osób oczekujących na przyjazd pogotowia. Pomieszczenie jest wyposażone w preparaty dezynfekcyjne i zapewnia min. 1,5 metrowy odstęp od osób tam przebywających.
11. Przed każdym spektaklem emitujemy komunikat o zachowaniu ostrożności w trakcie i po spektaklu, w szczególności prośbę o nietłoczenie się przy wyjściu i w szatni.
12. W celu zwiększenia bezpieczeństwa drzwi do foyer oraz do sali teatralnej otwiera i zamyka wyłącznie obsługa widowni.
13. Preferowany jest internetowy zakup biletów, a w przypadku zakupu w kasie płatność bezgotówkowa. Możliwy jest także zakup biletu w biletomacie.
14. Po każdym spektaklu przez 60 minut sala jest intensywnie wietrzona przy pomocy wentylacji mechanicznej co zapewnia kilkukrotną pełną wymianę powietrza. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją ww. zasad.
§ 6. Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń NCK
1. Przy każdym wejściu do budynku NCK znajduje się stanowisko ze środkiem do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk przez osoby wchodzące do NCK oraz instrukcją użycia.
2. Pracownicy NCK oraz osoby korzystające z oferty Instytucji zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku.
3. Wszyscy pracownicy instytucji oraz osoby korzystające z oferty programowej powinny posiadać indywidualne środki ochrony osobistej tj. obowiązkowo osłonę na usta i nos jaką jest maseczka oraz fakultatywnie rękawiczki.
4. W pomieszczeniach higieniczno‐sanitarnych w widocznym miejscu znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz prawidłowego zdejmowania i nakładania maseczki.
5. Pracownicy instytucji oraz osoby korzystające z oferty NCK zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego prowadzenia prac porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, a także dezynfekowania co 3 godziny toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów.
7. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń pracownicy zobowiązani są używać środków ochrony osobistej.
8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczestnicy i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
9. Środki do dezynfekcji dostępne są na każdym piętrze i mogą być wykorzystane w razie potrzeby.
§ 7. Procedura postępowania na wypadek kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie wirusem SARS‐CoV‐2
1. Do pracy w instytucji mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. To samo dotyczy osób korzystających z zajęć, oglądających wystawy lub widzów Sali Teatralnej.
2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – sala nr B 110, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno‐epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub lekarzem pierwszego kontaktu, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. O fakcie tym powiadomić też niezwłocznie dyrektora instytucji.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
5. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą̨ miejscowo powiatową stację sanitarno‐epidemiologiczną, przekazując dane kontaktowe pracownika oraz osób z jego bliskiego kontaktu (tj. imię, nazwisko adres, numer PESEL, numer telefonu) na adres: hk@pssekrakow.pl i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6. Jako bliski kontakt należy rozumieć:
– przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z ww. osobą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
– bezpośredni kontakt fizyczny (np. podanie ręki),
– bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami (np. dotykania zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby),
– przebywanie w tym samym pomieszczeniu co ww. osoba przez co najmniej 15 minut (np. na Sali usług, pomieszczeniu socjalnym, Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych).
7. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem Sars‐CoV‐2 w zakładzie pracy wydana przez PSEE w Krakowie stanowi załącznik nr 4.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Instytucji procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
§ 8. Instrukcja dla pracowników i współpracowników NCK prowadzących zajęcia
1. Wytyczne dla pracowników i współpracowników:
a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą i mydłem oraz w trakcie pracy regularnie często i dokładnie myć ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu;
b) nosić osłonę nosa i ust, którą jest wyłącznie maseczka, w sytuacji kontaktu z klientem zewnętrznym oraz fakultatywnie rękawice ochronne, regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków;
c) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra);
d) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
e) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
f) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
g) regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
h) unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
i) poddać się pomiarowi temperatury przed wejściem na teren NCK. Pracownik/współpracownik, u którego przy wejściu na teren NCK zostanie stwierdzona temperatura równa lub pow. 37,5 stopni Celsjusza nie zostanie wpuszczony na teren NCK i zobowiązany jest udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, celem potwierdzenia dobrego stanu zdrowia lub uzyskania zwolnienia z powodu choroby;
j) niezwłocznie informować przed przyjściem do pracy (telefonicznie, mailowo) swoich bezpośrednich przełożonych o ewentualnym wystąpieniu u nich sytuacji potencjalnie niebezpiecznej (kontakt bezpośredni czy pośredni z osobą zakażoną wirusem SARS‐CoV‐2) lub stwierdzeniu u nich zakażenia ww. wirusem, czy zastosowania wobec nich kwarantanny lub nadzoru epidemicznego.
2. Kierownicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora o stwierdzonym u pracownika podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS‐CoV‐2 i objęciu pracownika leczeniem zamkniętym/kwarantanną domową/kwarantanną sanitarną (poza domem).
3. Kierownicy zobowiązani są do przekazywania na bieżąco istotnych informacji dotyczących funkcjonowania jednostki, w szczególności o zachorowaniach wśród pracowników lub nadzwyczajnych zdarzeniach lub problemach.
4. Pracownik z objawami jest izolowany w odrębnym pomieszczeniu albo odsyłany do domu i niezwłocznie kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu lub sanepidem. O wyniku ustaleń powiadamia bezpośredniego przełożonego.
§ 9. Wyłączenia stosowania limitów osób
1. Do ograniczeń dotyczących limitów osób na spektaklach, koncertach, zajęciach, w Galeriach oraz w Bibliotece NCK nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID‐19.
2. Osoba, która mimo ustalonego limitu o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie chciała skorzystać z oferty NCK musi udowodnić zaszczepienie dwoma dawkami np. poprzez przedstawienie kodu QR dostępnego w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel. Wykazanie zaszczepienia jest dobrowolne jednak w razie przekroczenia limitów o których mowa brak wykazania zaszczepienia będzie skutkował niemożnością skorzystania z oferty NCK.
3. NCK jest uprawnione do weryfikacji faktu zaszczepienia za pomocą aplikacji udostępnionych przez organy państwa.

 

Wszystkie regulaminy obowiązujące w Nowohuckim Centrum Kultury można znaleźć pod linkiem https://nck.krakow.pl/regulaminy-nowohuckiego-centrum-kultury-w-krakowie/